இந்த வடிவத்தை நினைத்து ஒளி ஏற்றி வந்தால் நம் வாழ்வில் ஏற்படும் அற்புதங்க...