படுத்த உடனே தூக்கணுமா இவர் சொல்வதை உடனே கேளுங்க / Dr.Meenakshi.A / Yogam...