இந்த சூரிய விளக்கை ஏற்றி இந்த மந்திரத்தை சொன்னாலே போதும் நீங்க கேட்ட Off...