வீட்டிலிருந்துகொண்டே அடுத்த 19 நாட்கள் இதை செய்தால் எந்த கிருமியும் நெரு...