24 மணி நேரத்தில் தொலைந்தது கிடைக்கும் இத எடுத்துக்கிட்டா / Yogam | யோகம்