இந்த கிருமி மட்டும் இல்ல எந்த கொடுமையான நோயா இருந்தாலும் இந்த 2 போதும் வ...