உடல் கழிவுகள், உடல் பருமன் போன்ற சகல வியாதிகளுக்கும் ஒரு சிறந்த காயகல்ப ...