பயமே வேண்டாம் நெருப்பு சக்தி ஒண்ணே போதும் தற்சமையமுள்ள கிருமிகளை அழிக்க ...