நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து இந்த கிருமியை அழிக்க ஒரே ஒரு மிளகு போ...