இந்த கிருமியின் தாக்கம் எப்போது குறையும் மருத்துவ ஜோதிடம் மூலம் கணிக்கிற...