இதை செய்தாலே போதும் வெயில் காலத்திலும் உடல் குழு குளுவெனவே இருக்கும் / Y...