பாசிப்பயிறும் எலுமிச்சையும் போதுங்க கண் கோளாறும் பார்வை குறைபாடும் வாழ்...