ஒரே மிளகும் அற்புத புள்ளியும் தோள்பட்டை வலியையும் குணமாக்குமுனு கடைசி வர...