காதும் கடுகும் போதும் தீராத மூட்டு வலி, இடுப்பு வலி,குதிங்கால் வலியை குண...