ஒரே நாளில் ஒரு கல் உப்பு உடலை குணமாக்கும் அதிசய யுக்தியை கடைசி வரை பாருங...