கொள்ளும் இரண்டு நடு விரல்களும் நமது கால்களுக்கு செய்யும் அதிசயத்தை பாருங...