நம்மை அனைவரையும் விட சக்தி வாய்ந்த மனிதராக்கும் ஹம் சம் வாசி மந்திர தி...