சகல நோய்களையும் குணமாக்கும் பிரம்ம சூரணம் / Yogam | யோகம்