உடம்பை நோயில்லாமல் காத்துக்கொள்ளும் இந்த பழத்தின் மனபாகு / Yogam | யோகம்