பித்தம் உருவாவதும் சீக்கிரம் குணப்படுத்தும் விறல் வைத்தியமும் / Dr.Vijay...