இந்த நாலும் தெரிந்தும் தெரியாத மனிதர்களிடம் கொஞ்சம் விலகியே இருங்கள் / Y...