உங்கள் ஆராவை பலப்படுத்தணுமா ? இந்த மந்திரத்தை சொல்லிக்கொண்டே இருங்கள் Yo...