21 நாட்கள் இதை புருவ மத்தியில் தியானித்தாலே போதும் நாம் நினைத்தது அற்புத...