இந்த நம்பரை மட்டும் இப்படி எழுதினால் போதும் நுரையீரல் பலப்படும் எந்த கிர...