பல் வலியிலிருந்து விமோக்ஷணம் பெற சூப்பர் பல்படி ரெடி / Yogam | யோகம்