4 நான்கு நாளில் நான்கு கொடிய வியாதிகளை குணமாக்கும் அற்புத அல்வா / Yogam ...