தினமும் இந்த நேரத்தில் இந்த ஒரு மர்ம புள்ளியை அழுத்தினாலே உடம்பில் எல்லா...