காதில் இதை வைத்தால் 10 நிமிடத்தில் முழங்கால் இடுப்பு கழுத்து வலியையும் ...