முடி கொட்டவே கொட்டாது இந்த சூட்சமம் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் யாருக்கும் /...