இந்த காய்கறிகளை தினமும் சாப்பிட்டு வந்தால் உடல் கழிவுகள் நீங்கி வாழ்நாளி...