இந்த கலர் நம்பரை இப்படி எழுதினாலே போதும் முடி வாழ்நாளில் கொட்டவே கொட்ட...