நோயை கண்டறிந்து முழு நிவாரணம் தரும் பெண்டுலம் சிகிச்சை / Dr.Vijayakumar ...