இந்த சூத்திரம் தெரிந்தால் உடலும் மனமும் பளிச்சென மாறும் / Yogam | யோகம்