இதில் குளித்துப்பாருங்கள் உடம்பின் கழிவுகள் அளகாயாய் வெளியேறும் / Yogam ...