3, 5,7, 9 மாதத்தில் இந்த புள்ளிகளை அழுத்தினால் நிச்சயம் சுக பிரசவம் உறுத...