48 நாளில் உடலும் உயிரும் வலிமையாகி சுறுசுறுப்பாக்கும் மும்மூர்த்திகள் | ...