இந்த 7ழும் உடலையும் உயிரையும் அனைத்து விதமான கெட்ட சக்திகளிடமிருந்து காக...