இந்த நகமும் சக்ரா காந்தமும் மழை கால நோய்களை எப்படி குணமாக்குதுனு நிச்சயம...