மருந்து மாத்திரையே தேவையில்லை , அல்சருக்கு இதை விட எளிய வைத்தியம் இல்லைங...