எந்தெந்த தட்டில் சாப்பிட்டால் சமைத்தால் எந்தெந்த வியாதிகள் குணமாகும் | Y...