8 வகை மூலிகை போதும் வாயு பிரச்சனை இனி வாழ்நாளில் வராது | Yogam | யோகம்