தினமும் இந்த 5 வர்ம புள்ளிகளை இப்படி இயக்கி வந்தாலே போதும் இதய அடைப்பு 1...