உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க தினமும் இந்த 2 வர்மா புள்ளிகளை இ...