இந்த 2 வர்ம புள்ளியை அழுத்தி புடிச்சாலே போதும் கிட்னில எத்தனை கல் இருந்த...