பக்கவாதம் சரியாக இந்த 3 வர்ம புள்ளிகளை விட சக்திவாய்ந்தது எதுவும் இல்லை ...