இனி முடி கொட்டவே கொட்டாது வெள்ளை முடியும் வராது தினமும் இந்த வர்ம புள்ளி...