பல வியாதிகளுக்கு இந்த பூவிலும் இலையிலும் தான் வைத்தியம் பார்க்கிறார்கள் ...