இந்த முத்திரையும் மந்திரத்தையும் தினமும் தவறாமல் செய்ங்க | ஏன் என்று நீங...