தினமும் 10 நிமிடம் இந்த மகிழ்ச்சி யோகா செய்து வந்தால் எந்த வியாதியும் நம...