இந்த 40000 அரிசி ரகங்கள் அதுல சம்பா வகை அரிசியின் நன்மைகள் என்னென்ன ? Yo...